Anunturi

Anunț de participare privind atribuirea contractului de prestări servicii de proiectare si asistenta tehnica în cadrul proiectului cu titlul: „Realizarea unei investiții inițiale in cadrul Hotel Rozmarin SRL”

Subsemnata, Constantin Mitica în calitate de administrator a HOTEL ROZMARIN S.R.L, cu sediul social la adresa: Blvd. Mihail Săulescu, nr. 159, Loc. Predeal, Oraș Predeal, jud. Brașov. cu nr. de înmatriculare la O.R.C: J8/2571/2017, CUI 38201184 Tel: 0745177080, e-mail: office@timpa.ro având în vedere intenția de a depune un proiect de investiții constând în achiziție de echipamente/dotări si executia de lucrari de constructii pentru obținerea finanțării acestuia în cadrul Apelului de proiecte POR 2014-2020, PI 2.2-IMM-Apelul 2020, vă solicităm prin prezenta transmiterea unei oferte de prestări servicii de proiectare si asistenta tehnica in cadrul proiectului cu titlul „Realizarea unei investiții inițiale in cadrul Hotel Rozmarin SRL”, având în vedere următoarele coordonate:

Tipul contractului: contract de prestări servicii

Obiectul contractului: servicii de proiectare si asistenta tehnica privind:

 • Servicii pentru proiectare si asistenta tehnica eligibile:

a) Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, raport privind impactul asupra mediului, dacă este cazul, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției
b) Elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.,)
c) Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
d) Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor

 • Servicii pentru proiectare si asistenta tehnica neeligibile

a) Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
b) Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
c) Proiect tehnic si detalii de executie

Durata contractului: Contractul va fi valabil pe întreaga perioada de derulare a proiectului (elaborare si implementare).

Locul de prestare a serviciilor: la sediul/punctul de lucru al prestatorului ales și la sediul beneficiarului.

Valoarea estimata a contractului: 150,000 euro fără TVA echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, 1 euro = 4.8440 RON, respectiv 726,600 lei fără TVA. Prețul ofertat nu poate depăși valoarea estimată și nici nu poate fi majorat pe perioada execuției contractului.

Cerințele minime care trebuie îndeplinite sunt:

 • Operatorii nu trebuie să se afle în conflict de interese conform prevederilor art. 14-15 din OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
 • Candidatul va prezenta Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (online, in original sau copie legalizata, emis cu cel mult 30 zile calendaristice anterior datei stabilite pentru depunerea ofertelor) de pe lângă instanța competentă, din care sa rezulte obiectul de activitate (codul CAEN) aferent prestării serviciilor ce fac obiectul prezentei documentații de atribuire si pentru care depune oferta. Lipsa prezentării documentului duce automat la descalificarea ofertantului.
 • Pentru execuția contractului ofertantul va pune la dispoziție in scopul asigurării obiectului contractului:
  • șef de proiect
  • Minim 1 specialist în domeniul proiectării (arhitect/ inginer rezistență/ inginer instalații etc.)
  • Specialist în elaborarea devizelor aferente obiectivelor de construcții

Procedura aplicată: Conform prevederilor OMFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene

Elaborarea notei justificative de atribuire: In conformitate cu prevederile OMFE nr. 1284/2016 Secțiunea a 4-a Derularea procedurii competitive, punctul 4.2 Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire, se vor compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele publicate si se va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/preț competitiv.

Data și ora limită de depunere a ofertei: 12/08/2020, ora 17:00. Data depunerii ofertei este data primirii acesteia de către achizitor și nu data transmiterii/depunerii la posta sau la curier.

Modalitatea de depunere a ofertelor: Ofertele se depun personal, prin posta sau prin curier la adresa: Blvd. Mihail Săulescu, nr. 159, Loc. Predeal, Oraș Predeal, jud. Brasov.

Specificațiile tehnice se pot obține transmițând un e-mail la adresa: office@timpa.ro

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea trebuie transmisă în scris pe adresa de e-mail office@timpa.ro sau depuse la sediul social al solicitantului: Blvd. Mihail Săulescu, nr. 159, Loc. Predeal, Oraș Predeal, jud. Brașov.